Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA W CHAMSKU

1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. św. Floriana w Chamsku i służy wszystkim jej Parafianom.

2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace pani kościelna Hanna Cechowska.

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej.

4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
– budowa nowego pomnika; remont pomnika np. wymiana płyty, stawianie ławeczki, układanie kostki;
– ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

5. Zgoda na budowę nowego pomnika oznacza prawo do terenu o wymiarach:
– grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m;
– grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m; – grób powinien być postawiony na wyznaczonej alei, równolegle do innych grobów; – z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony;
– inny wymiar grobu lub dodatkowe elementy przy grobie (np. ławeczka, kostka) należy uzgodnić z Proboszczem i Zarządcą cmentarza.

6. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót:
– za budowę/remont pomnika – dobrowolna ofiara; – dodatkowa opłata za wywóz śmieci – dobrowolna ofiara.

7. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

8. Na cmentarzu zabrania się:
– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy;
– zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
– wprowadzania zwierząt;
– samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów.

9. Odpady i śmieci muszą być segregowane i składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

11. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA RADA PARAFIALNA dn. 31.01.2020 R