Kancelaria

Chrzest Święty

Aby ustalić sakrament chrztu dziecka, do kancelarii parafialnej winnien się zgłosić przynajmniej jeden z rodziców, lub prawnych opiekunów i przedstawić świadectwo urodzenia dziecka (wystarczy miesiąc przed planowanym sakramentem chrztu).

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

Wymagane dokumenty:
-Odpis metryki urodzenia z USC.
-Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza.

Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
W dniu chrztu chrzestni w zakrystii, składają podpisy w księgach metrykalnych.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
-został wyznaczony przez rodziców dziecka;
-jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
-przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
-nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
-należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Małżeństwo 

Formalności i dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

1. Zgłoszenie się do parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na kilka miesięcy przed
planowanym ślubem celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia
małżeństwa i ustalenia daty ślubu.

2. Kanoniczne badanie przedślubne (tzw. protokół przedslubny) odbywa się na 3-6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Jego celem jest ustalenie, czy nupturienci mogą zawrzeć ważne małżeństwo w Kościele katolickim.Do kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą:

 • metrykę chrztu (nie starszą niż 6 miesięcy przed datą ślubu);
 • dowody osobiste;
 • dokumenty konkordatowe ( z USC  – tam wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych);
 • świadectwo Bierzmowania (jesli nie ma adnotacji w metryce chrztu);
 • świadectwo uczestnictwa w zajęciach kursu przedmałżeńskiegoz w szkole; 

3. Jeśli kapłan podczas badania kanonicznego nie stwierdzi żadnych przeszkód do
zawarcia małżeństwa, wówczas spisuje zapowiedzi przedślubne, przekazując je również
do parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych.

4. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna się odbyć w możliwie krótkim czasie po
kanonicznym badaniu przedślubnym. Zaleca się, by obejmowała ona dłuższy okres.

5. Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego spotkania dla narzeczonych stanowią bezpośrednie
przygotowanie do zawarcia małżeństwa i są obowiązkowe dla wszystkich nupturientów.

6. Około tygodnia przed ślubem narzeczeni raz jeszcze odwiedzają kancelarię parafialną, by uczestniczyć w rozmowie duszpasterskiej a także celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów. Należy dołączyć zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.  Wtedy następuje też spisanie aktu ślubu. Należy wtedy przynieść ze sobą dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).

7. Na kilka dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni przystępują po raz drugi do sakramentu pokuty i pojednania. Konieczne jest, aby sakrament małżeństwa przyjąć w stanie łaski uświęcającej.

8. Uroczystość zaślubin to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu narzeczonych, który wymaga ich zaangażowania. Jest wskazane, by np. czytania z Pisma Świętego lub Psalm wykonał ktoś z bliskich lub znajomych.

I. Potrzebne dokumenty

 1. Metryka chrztu
  Podobnie, jak w przypadku innych sakramentów, wymagane jest świadectwo chrztu.
  Powinna znaleźć się na nim adnotacja, że dana osoba jest stanu wolnego. Metryka taka
  ważna jest 6 miesięcy.
 2. Świadectwo bierzmowania
  W przypadku gdy chrzest i bierzmowanie miały miejsce w tej samej parafii, adnotacja o
  bierzmowaniu znajduje się w metryce chrztu. W innych sytuacjach trzeba pobrać
  świadectwo bierzmowania z parafii, w której sakrament ten był udzielony.
 3. Dowody osobiste
  Dokumenty konieczne do potwierdzenia tożsamości narzeczonych.
 4.  Świadectwo szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej
  Świadectwo (dyplom) wystawione po zakończeniu szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo (dyplom) ukończenia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii. Ww. świadectwa wystawia podmiot, który był  ich bezpośrednim organizatorem.
 5.  Zaświadczenia konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego
  Są to dokumenty, które zawierają dane osobowe narzeczonych oraz potwierdzają brak
  przeszkód małżeńskich, opisanych w polskim prawie. Zaświadczenie stwierdzające brak
  okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni mogą uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania. Do wystawienia zaświadczeń potrzebne są dowody osobiste oraz opłata skarbowa, którą na ogół wnosi się w kasie danego Urzędu (nie ma konieczności
  przedkładania odpisu aktu urodzenia). Powyższe zaświadczenie z dniem 1 marca 2015 r. ważne jest sześć miesięcy, a nie tak jak dotychczas trzy miesiące.
 6.  Indeks spotkań dla narzeczonych / Vademecum narzeczonych
  W trakcie pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni otrzymują specjalne indeksy / vademecum zawierające skrócony katechizm, modlitwy, świadectwa spowiedzi przedmałżeńskich i ukończenia „Spotkań dla narzeczonych”. W trakcie rozmowy duszpasterskiej przed ślubem narzeczeni zwracają do parafii zaświadczenie o odbytej spowiedzi i zakończeniu udziału w „Spotkaniach”.

Spotkania dla narzeczonych – Dekanat Żuromin:

 • Parafia pw. św. Antoniego w Żurominie
  • 3, 10, 17, 24 marca 2018 r., godz. 19.00
  • 5, 12, 19, 26 maja 2018 r., godz. 19.00
  • 2, 9, 16, 23 czerwca 2018 r., godz. 19.00
  • 15, 22, 29 września, 6 października 2018 r., godz. 19.00
  • Sala klasztorna, prowadzący: ks. Robert Bessert tel. (23) 657-25-00, p. Katarzyna Frejnik, p. Elżbieta Pruchniewska, p. Alina Kraśniewska.

Zaleca się, aby narzeczeni uczęszczali w „Spotkaniach dla Narzeczonych” w tym dekanacie, do którego przynależy parafia, w której zostanie zawarty ślub. Jeśli jednak narzeczeni, z uzasadnionych powodów, wyrażają wolę odbycia spotkań w innym dekanacie, nie należy stwarzać im przeszkód.

W Diecezji Płockiej są dwie formy realizacji „Spotkań dla Narzeczonych”:

1. „Spotkanie dla Narzeczonych” – cztery spotkania po dwie godziny;
2. „Spotkania dla Narzeczonych” – spotkanie weekendowe w wyznaczonych miejscach diecezji.

Pierwsza (zalecana) forma „Spotkań dla Narzeczonych” odbywa się w parafiach danego dekanatu. Dekanalny Duszpasterz Rodzin, po konsultacjach z kapłanami dekanatu, odpowiada za organizację i koordynację tychże spotkań. Do ich prowadzenia zaprasza kapłanów z dekanatu, doradców życia rodzinnego i specjalistów świeckich (np. pedagoga, psychologa). Spotkania powinny odbywać się w tygodniowym odstępie czasu.

W przypadku, gdy z różnych powodów, nupturienci nie mogą odbyć pierwszej formy „Spotkań dla Narzeczonych”, kapłan zobowiązany jest skierować ich do udziału w spotkaniach weekendowych dla narzeczonych, prowadzonych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin (druga forma), które odbywają się w wyznaczonych miejscach diecezji. Jeśli narzeczeni stanowczo sprzeciwiają się uczestnictwa w „Spotkaniach dla Narzeczonych” kapłan powinien odmówić im błogosławieństwa sakramentu małżeństwa.

„Spotkania dla Narzeczonych” powinny obejmować tematy realizowane w następującym porządku:

1. O potrzebie przygotowania do małżeństwa;
2. Małżeństwo chrześcijańskie jako sakrament;
3. Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć;
4. Współczesne zagrożenia życia ludzkiego;
5. Budowanie więzi małżeńskiej;
6. Apostolstwo rodziny w Kościele i wychowanie dzieci;
7. Treść przysięgi małżeńskiej;
8. Owocne przeżywanie sakramentu pokuty.